“Beter benutten wat er al is”

Als er één ontwikkeling is die de afgelopen collegeperiode kenmerkt, dan is het wel de verschuiving van ontwikkeling van nieuw vastgoed naar “beter benutten wat er al is”. Overal zien we Makelpunten, Stadsmakelaars en wat dies meer zij, te voorschijn komen. Zij creëren inzicht in het beschikbare aanbod van gebouwen, ruimten en de daarvoor geldende tarieven (iets wat niet vanzelfsprekend blijkt), om die daarna te verbinden met de lokale vraag naar ruimte(n). Zo worden méér maatschappelijke doelen gerealiseerd, zonder dat daarvoor meer middelen nodig zijn. Bovendien krijgt men inzicht in de daadwerkelijke behoeften op buurtniveau – wat weer van pas komt bij toekomstige investeringsbeslissingen. Een zichzelf versterkend mechanisme, dus.

Begin 2011 namen Bouwstenen voor Sociaal en Middenin het initiatief voor een landelijke ‘werkgroep Makelpunten’. Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen van de gemeente Utrecht, waar het idee voor een Makelpunt eind 2007 ontstond. Samen ontdekten we wat er komt kijken bij de oprichting van een Makelpunt en welke overwegingen daarbij een rol spelen. De groep -die groeide van 6 naar inmiddels meer dan 20 gemeenten, corporaties, welzijnsinstellingen en vastgoedbeheerders- maakte hierin verschillende keuzes, maar deelden met elkaar de hoofddoelstelling: “Het beter benutten van beschikbaar vastgoed om maatschappelijke doelstellingen te (helpen) realiseren”.

makelpuntenInmiddels zijn we de mijlpaal van 10 Makelpunten gepasseerd. Met hen hebben we een ‘routekaart’ opgesteld: terugkijkend op hun pionierswerk, onderscheiden de Makelpunten 5 ontwikkelsporen en 4 processtappen. Deze routekaart vormt de leidraad voor de nieuwe werkgroepen ‘Makelpunten-in-wording’, die regelmatig starten. Ook bieden we workshops op locatie, waar we in dagdeel de doelstellingen van het lokale Makelpunt formuleren, en bieden we ondersteuning als kwartiermaker, procesmanager, of als coach. Ondersteuning vindt plaats tegen gereduceerd Bouwstenen-tarief.

Zo helpen we steden en regio’s om ook een Makelpunt op te richten en werken we mee aan het gezamenlijke droombeeld: een landelijk netwerk van Makelpunten.    — >>> lees meer

Geschreven door: Middenin

Hier schrijven we regelmatig over zaken die ons verbazen, inspireren en bezig houden.